knjiznicniRed2

1. ČLANSTVO

Ob vpisu na OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova vsak učenec postane član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni.
Vsak delavec OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova je član šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni.
Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.

2. IZKAZNICA

Vsak učenec dobi v 1. razredu izkaznico. Izkaznico varuje in uporablja vsa leta  šolanja. Izkaznica ni prenosljiva.
Izposoja je možna le z izkaznico. Vračanje tudi brez izkaznice.

3. ČAS ODPRTOSTI ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku izobešenem na vratih knjižnice. Vsi učenci (in delavci šole) imajo možnost uporabe knjižnice in njenega gradiva.

Kadar v knjižnici poteka pouk, individualno delo ali ura pravljic, izposoja ni mogoča.

4. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

4.1 Splošna navodila

Izposoja je možna z izkaznico. Gradivo si uporabnik izposoja samo s svojo izkaznico, izjema so starši, ki si gradivo lahko izposodijo na otrokovo izkaznico.
Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati naprej. Dolžni so tudi opozoriti na morebitne poškodbe izposojenega gradiva.

Učenci si lahko izposodijo knjižno gradivo, učitelji pa vse gradivo. Učenci imajo možnost prebiranja revij in časopisov v čitalnici, zato jih ne izposojamo na dom. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi…) je možno uporabljati v čitalnici, izposojamo ga samo v učilnice za potrebe pouka. AV gradivo imajo učenci možnost pregledovati v čitalnici (po dogovoru), učitelji pa si ga lahko izposodijo za potrebe pouka.

 • rok izposoje

Učenci si lahko gradivo izposodijo za 21 dni. Gradivo je možno podaljšati, vendar ne, če nanj že čakajo drugi uporabniki.

Knjig za domače branje in bralno značko (tudi angleško in nemško) ne podaljšujemo.

Učitelji si lahko izposodijo gradivo za daljši čas (za potrebe pouka), periodiko pa za 1 teden.

Učenci 1. razreda si lahko izposodijo največ 1 enoto knjižničnega gradiva.

Učenci 2. razreda si lahko izposodijo največ 2 enoti  knjižničnega gradiva hkrati.

Učenci 3. razreda si lahko izposodijo največ 3 enote knjižničnega gradiva.

Učenci 4. razreda si lahko izposodijo največ 4 enote knjižničnega gradiva.

Učenci 5. razreda si lahko izposodijo največ 5 enot knjižničnega gradiva.

Učenci od 6. do 9. razreda si lahko izposodijo največ 8 enot knjižničnega gradiva.

S tem želimo omogočiti vsem učencem pretočnost, raznolikost in preglednost nad izposojenim gradivom.

Praviloma se izposoja le ena knjiga iz seznama domače branje hkrati in dve knjigi s priporočilnega seznama bralnih značk.

 • prekoračitev roka izposoje

Če ima učenec gradivo izposojeno en mesec ali več, ga mora najprej vrniti, šele potem si lahko izposodi drugo gradivo.

Če kljub opozorilu knjižničarke ali razrednika učenec ne vrne gradiva, prejmejo starši pisno opozorilo na dom.

Delavci šole vrnejo izposojeno gradivo ob zaključku šolskega leta, gradivo lahko tudi obdržijo po dogovoru s knjižničarko. Ob odhodu na drugo delovno mesto oz. ob upokojitvi vrnejo vse izposojeno gradivo in s tem poravnajo svoje obveznosti do šolske knjižnice.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja začasno odreče.

Možna je izposoja počitniškega branja vsem, razen učencem 9-ih razredov.

4.2  COBISS+

Knjižnično gradivo je vidno v katalogu COBISS+. Izposoja le-tega poteka v sistemu COBISS3.

 

5. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

5.1 Kako ravnamo z izposojenimi knjigami?

1. NE ČEČKAJ PO NJIH.

To rajši počni na kakšnem posebnem listu papirja.

2. NE TRGAJ LISTOV.

Pomembne in zanimive podatke si izpiši.

3. NE IZREZUJ FOTOGRAFIJ IN ILUSTRACIJ.

Če rabiš slikovno gradivo iz knjige, naredi fotokopijo, sliko skeniraj (v računalniški učilnici) ali pa jo nariši sam.

4. KNJIGE JEMLJI V ČISTE ROKE.

Tvoje prstne odtise bodo potrebovali na matičnem uradu, ko ti bodo izdali osebno izkaznico.

5. NE JEJ, MEDTEM KO BEREŠ.

Ni treba, da so vsi kasnejši bralci knjige seznanjeni s tvojo prehrano.

6. UPORABLJAJ KAZALO ALI ČISTO OBIČAJEN KOS PAPIRJA, če hočeš v knjigi označiti stran, na kateri si prenehal z branjem.

»Oslovska ušesa« – zapognjeni vogali strani – niso več v modi.

Ne pozabi: KNJIGE BI ZA TABO RAD PREBRAL TUDI DRUG BRALEC.

5.2 Odškodnine za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto.
Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem ali plača tržno ceno nove knjige.

6. OBNAŠANJE V PROSTORIH ŠOLSKE KNJIŽNICE

 • Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni zaželen.
 • Po knjižnici oz. med policami hodim mirno in počasi.
 • Pogovarjam se tiho, da ne motim učencev, ki pišejo referate, domačo nalogo ali se učijo.
 • Knjige, ki si jih ogledujem, vrnem nepoškodovane na njihovo mesto ali knjižničarki.
 • Če želim knjigo z najvišje police, zanjo prosim knjižničarko.
 • Pazim na pohištvo, po mizah, stolih in policah ne čečkam.
 • Smeti sodijo v smetnjak.
 • Uporaba mobilnega telefona ni dovoljena.
 • Berem knjige, revije, rešujem knjižne uganke.
 • Pomagam sošolcem (zlasti mlajšim), če rabijo pomoč.
 •  O vseh nepravilnostih in nesporazumih obvestim knjižničarko.
 • Uporabljam »čudežne besede«: DOBER DAN, NASVIDENJE, HVALA, PROSIM, …
(Visited 283 times, 1 visits today)