POSLOVNIK DELOVANJA SVETA STARŠEV

OSNOVNE ŠOLE DOBOVA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet staršev šole:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet šole,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

2. ČLEN

Delo sveta staršev je javno, javnost dela pa se uresničuje z objavo zapisnikov sestankov na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole.

 

II. SESTAVA SVETA STARŠEV

3. ČLEN

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Zaradi zagotavlja udeležbe na sestankih sveta staršev se v oddelku lahko izvoli še namestnik predstavnika sveta staršev.

Starši lahko oblikujejo za pomoč pri sprejemanju odločitev in izvajanje nalog sveta staršev delovne skupine, sestavljene iz najmanj treh članov, ki pripravijo predloge sklepov za sprejem na svetu staršev.

 

III.  KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV

4. ČLEN

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Po konstituiranju svet staršev na prvem sestanku izvoli predsednika sveta staršev in njegovega namestnika. Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika so lahko tajne ali javne. Člani sveta sprejmejo sklep o načinu glasovanja, oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika sveta in njegovega namestnika. Predlog kandidata lahko poda vsak član sveta staršev, predlagani kandidata pa ustno potrdi soglasje s kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se zapiše v zapisnik.

 5. ČLEN

Delovne skupine se imenujejo na predlog članov sveta staršev.

6.ČLEN

 Mandat predstavnika traja od izvolitve do konca šolskega leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Število ponovnih izvolitev ni omejeno.

Predstavniku funkcija predčasno preneha v naslednjih primerih:

 • z odstopom,
 • z razrešitvijo,
 • z dnem, ko njegovemu otroku preneha status učenca oddelka, katerega predstavlja.

Pisno odstopno izjavo poda predsednik naslovljeno na svet staršev šole. Starši oddelka na prvem naslednjem roditeljskem sestanku oddelka izvolijo novega predstavnika.

 

IV. NALOGE SVETA STARŠEV

7. ČLEN

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo.

Poleg zakonsko opredeljenih nalog v 1. členu tega poslovnika lahko svet staršev še:

 • sprejema letni program delovanja sveta staršev;
 • poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet staršev;
 • voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika;
 • imenuje člane delovnih skupin;
 • zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole;
 • odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami;
 • sprejema spremembe Poslovnika delovanja sveta staršev z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev;
 • razpravlja o perečih vprašanjih, ki se tičejo otrok in o tem oblikuje mnenje.

8. ČLEN

Predsednik sveta staršev :

 • predstavlja svet staršev,
 • sodeluje z ravnateljem šole,
 • predlaga dnevni red in vodi seje sveta staršev,
 • skrbi za realizacijo sklepov sveta staršev,
 • se kot vabljen udeležuje sej sveta šole,
 • izvaja druge naloge, za katere ga zadolži svet staršev.

9. ČLEN

Namestnik predsednika sveta staršev opravlja tiste naloge, za katere ga pooblasti predsednik sveta staršev ter ga nadomešča in opravlja naloge v času njegove odsotnosti.

10. ČLEN

Predstavniki sveta staršev v svetu šole posredujejo sklepe, mnenja in pobude sveta staršev.

11. ČLEN

Delovna skupina se lahko oblikuje za izvršitev posamezne naloge ali za preučitev določenega problema npr. priprava programa dela sveta staršev, učbeniški sklad, šolski sklad, šole v naravi, prevozi učencev, problematika nasilja, ostale šolske problematike, ipd.

Delovna skupina pripravi predloge, ki jih obravnava in v obliki sklepov sprejme svet staršev.

 

V. DELOVANJE SVETA STARŠEV

12. ČLEN

Sestanek sveta staršev se skliče najmanj trikrat letno oziroma v skladu s programom dela sveta staršev, v koliko ga ima. Sklicuje ga predsednik sveta staršev. Sestanek se skliče tudi na zahtevo najmanj 1/3 članov sveta staršev ali na zahtevo ravnatelja šole.

Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

Na seje sveta staršev se praviloma vabi ravnatelja šole in druge potrebne subjekte.

13. ČLEN

Sejo sveta staršev vodi predsednik sveta staršev, njegov namestnik ali oseba, ki jo za to pooblasti predsednik sveta staršev. O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga vodi zapisnikar. Zapisnikarja na predlog sveta staršev zagotovi vodstvo šole. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik sveta staršev, oziroma oseba, ki sestanek vodi. Zapisnik se praviloma zapiše v sedmih dneh po sestanku in ga šola posreduje vsem članom sveta staršev in ravnatelju.

 

VI. ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA ZA SVET STARŠEV

 14. ČLEN

Strokovno – tehnične in organizacijske naloge za svet staršev opravljajo strokovne službe šole.

 

VII. KONČNA DOLOČBA

15. ČLEN

Poslovnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme svet staršev.

Poslovnik se objavi na oglasni deski v šoli in spletni strani šole.

Sprememba 6. člena poslovnika je bila sprejeta na seji sveta staršev šole 21.9.2017.

 

                                                     Predsednik Sveta staršev OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova
Branko Rožman

(Visited 76 times, 1 visits today)