Hišni red OŠ Dobova

V skladu s 60. d členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3, 102/07, 87/11 in 40/12 ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZOsn)  je ravnateljica Osnovne šole Dobova dne, 28.9.2009 sprejela naslednji

 

 HIŠNI RED

Osnovne šole Dobova

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Hišni red Osnovne šole Dobova določa:

 •    območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor,
 •    poslovni čas in uradne ure,
 •    uporabo šolskega prostora,
 •    način dostopa obiskovalcev v šolo
 •    organizacijo nadzora,
 •    ukrepe za zagotavljanje varnosti,
 •    ukrepe za zagotavljanje vzdrževanja reda in čistoče,
 •    ostale določbe, ki so pomembne za življenje in delo v šoli.

 2. člen

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati določila hišnega reda in določila o dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Učenci, delavci šole in obiskovalci so se dolžni ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb, stvari in materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah in tako, da ne motijo vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

3. člen

Pravice in dolžnosti delavcev šole in učencev so urejene in določene z zakonom, podzakonskimi akti in notranjimi akti šole.

 

II. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR

 

4. člen

Za šolski prostor se šteje objekt šole in vse površine, ki jih sodijo v šolski prostor in jih šola uporablja za vzgojno-izobraževalni proces ter nadzoruje.

V šolski prostor Osnovne šole Dobova sodijo:

 •    objekt šole,
 •    glavni vhodi,
 •    dvorišče,
 •    parkirišče,
 •    zelene površine,
 •    dovozne poti do šole, mimo vrtca do glavne ceste.

Enako velja za PŠ Kapele.

 

III. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

 

5.      člen

Osnovna šola Dobova je v času pouka odprta od ponedeljka do petka od 6.30 ure do 15.30 ure, v času počitnic pa ob delavnikih od 7.00 do 14.00.

 

6.      člen

Uradne ure v Osnovni šoli Dobova so:

 •    za tajništvo šole od ponedeljka do petka, v času med 7.00 in 14.00 uro.

 

Uradne ure pedagoških delavcev in šolske svetovalne službe so v času skupnih in individualnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov in drugih oblikah dela s starši in so določene z letnim delovnim načrtom šole ter objavljene v publi

Delovni čas se organizira in poteka skladno s kaciji šole.

V času pouka prostih dni se uradne ure iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko spremenijo.  šolskim koledarjem in urnikom.

 

IV. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

 

7. člen

Šola je prostor, kjer se lahko zadržujejo le zaposleni in tisti učenci, ki so glede na šolski okoliš vpisani v šolo. V šoli je prepovedano:

 •    gibanje nezaposlenih, razen v primerih, ko so dogovorjeni z enim od zaposlenih delavcev šole,
 •    kajenje in uživanje mamil in drugih prepovedanih substanc,
 •    vnašanje alkoholnih pijač,
 •    prodajati knjige in druge predmete učencem šole.

 

8. člen

Šolski prostor se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v šolski stavbi in na zunanjih površinah, ki sodijo v območje šole.

 

9. člen

V prostorih šole ni dovoljeno povzročanje hrupa, uporaba prostorov na način, da bi bil moten pouk in uporaba prostorov na način, da bi se povzročala škoda.

Zaradi varnosti lahko ravnatelj šole začasno omeji prosto gibanje na posameznih območjih šolskega prostora.

 

10. člen

Prehrana se v šoli pripravlja v šolski kuhinji. Vstop v kuhinjske prostore je dovoljen samo kuhinjskemu osebju in vodji šolske prehrane.

Jedilnico uporabljajo učenci in delavci šole v času malice in kosila ter jutranjega varstva.

Učenci vozači se zadržujejo v jedilnici od prihoda v šolo do pričetka pouka. Čas izkoristijo za učenje, prebiranje knjig in časopisov, za igranje družabnih iger in šaha, za pogovor z učitelji in svetovalnim delavcem.

Za mirno in organizirano delo v jedilnici sta odgovorna dežurna učitelja in dežurni učenec.

 

11. člen

Garderobe (garderobne omarice) se uporabljajo za odlaganje obleke, obutve, dežnikov, šolskih potrebščin in drugih predmetov v dogovoru z razrednikom.

V garderobah učenci ne smejo odlagati:

 •   hrane in pijač,
 •   živali,
 •   alkohola, cigaret, mamil in ostalih prepovedanih substanc, orožja (nože, frače, ostre predmete, zračne pištole ipd.),
 •   videokaset, magnetnih medijev in pornografskega materiala.

Šola ne odgovarja za vredne predmete in denar, ki bi jih učenci odlagali v garderobah.

 

12. člen

Vsi delavci šole, učenci in drugi izvajalci programov odgovarjajo za opremo, učila in vso ostalo opremo v šoli in so moralno in materialno odgovorni za skrbno uporabo opreme in prostorov šole.

13. člen

Dejavnosti, ki ne sodijo v šolski program, se izvajajo v popoldanskem času. Za vse uporabnike šolskih prostorov v popoldanskem času velja ta hišni red. Uporabnik v celoti odgovarja tudi za škodo, ki bi nastala v času uporabe šolskega prostora.

 

V. NAČIN DOSTOPA OBISKOVALCEV V ŠOLO

 

14. člen

Šola ima dva vhoda: vhod  za učence od 1. do 5. razreda in vhod za učence od 6. do 9. razreda. Oba vhoda sta namenjena tudi zaposlenim in obiskovalcem šole.

 

15. člen

Prihajanje v šolo in odhajanje iz nje:

Šolska vrata se odpirajo ob 6.30 uri. Od 7.00 dalje prihajajo v šolo v jutranje varstvo učenci 1. razreda devetletne OŠ.

Učenci razredne stopnje prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka – ob 7.50 uri.

Učenci predmetne stopnje prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in sicer:

 •  ob 7.00 – učenci, ki imajo preduro,
 •  ob 7.50 – učenci, ki pričnejo s poukom 1. šolsko uro.

Učenci vozači (avtobus, kombi), ki pridejo v šolo pred 8.00 uro, se zadržujejo v jedilnici. Čas izkoristijo za učenje, prebiranje knjig in časopisov, za igranje družabnih iger in šaha, za pogovor z učitelji in svetovalnim delavcem.

Učenci naj prihajajo v šolo točno, zamujanje ni dovoljeno.

16. člen

Učenci prihajajo v šolske prostore skozi vhod, v garderobi odložijo vrhnjo obleko in se obujejo v šolske copate.

Starši, ki spremljajo otroke v šolo in iz šole, se od njih poslovijo oziroma jih počakajo v pritličju.

Starši učencev podaljšanega bivanja lahko pridejo po svojega otroka tudi v učilnico. Informacijo o učilnici dobijo na oglasni deski razredne stopnje v pritličju.

17. člen

Med poukom in odmori so odhodi učencev iz šole prepovedani. Dovoljeni so izjemoma le ob soglasju staršev in strokovnih delavcev šole. Ti odhodi se beležijo v evidenčni list pri dežurnem učencu.

Na šolski avtobus učenci do 6. razreda počakajo v podaljšanem bivanju.

Učenci, ki se vozijo v šolo in domov s šolskim avtobusom, morajo biti na postajališču vsaj 5 minut pred odhodom avtobusa. Mirno in kulturno vstopajo oziroma izstopajo, na avtobusu s svojim obnašanjem ne motijo voznika, povzročajo škode in ogrožajo varnosti sebe in drugih.

S kolesi z motorjem se učenci v šolo vozijo na podlagi soglasja staršev in opravljenega izpita iz cestno prometnih predpisov. Za krajo in poškodbe koles šola ne odgovarja.

V popoldanskem času je vstop v šolo dovoljen za udeležence interesnih dejavnosti, prireditev, govorilnih ur, roditeljskih sestankov, tekmovanj in drugih dejavnosti v soglasju z vodstvom šole.

 

 VI. ORGANIZACIJA NADZORA

 

18.   člen

Šolski prostor je namenjen izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in drugih dejavnosti v skladu z letnim delovnim načrtom šole in v soglasju z vodstvom šole.

Za organizacijo nadzora je odgovorno vodstvo šole.

Nadzor šolskega prostora v času pouka in drugih dejavnostih, ki jih organizira šola, izvajajo vsi delavci šole in drugi izvajalci dejavnosti. Učenci pri tem le sodelujejo.

19.   člen

Dnevno varovanje objekta šole je porazdeljeno na zaposlene, od hišnika do dežurnih učiteljev in ostalih učiteljev.

 

20.   člen

V popoldanskem času, po končanih dejavnostih v šoli, ponoči, ob koncu tedna, praznikih, med šolskimi počitnicami in pouka prostih dneh je objekt šole zaklenjen. Objekt je tehnično varovan z video nadzorom in alarmno napravo.

 

21.   člen

Zadrževanje v garderobah ni dovoljeno.

 

22.   člen

Učilnice učencem odpirajo učitelji pred začetkom pouka. Učitelj mora zagotoviti, da se ob zvočnem signalu oziroma začetku ure začne pouk in poskrbeti, da so učilnice pravočasno odklenjene.

 

23.   člen

Po končanih šolskih obveznostih učenci odidejo domov in se ne zadržujejo več v prostorih šole ali izven nje. Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno samo v primeru organiziranega varstva ali dodatnih interesnih dejavnosti.

 

VII. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

24.   člen

Šola odgovarja za varnost učencev v času pouka in dejavnosti, ki jih organizira po letnem delovnem načrtu na celotnem območju šolskega prostora, ki je opredeljen v 4. členu tega hišnega reda.

Zaposleni delavci šole so dolžni poskrbeti za varnost vseh učencev in opozoriti vodstvo šole na vse situacije in dogodke, ki bi lahko ogrozili varnost učencev. Varovanje učencev je ena izmed temeljnih nalog pedagoškega dela in je za določenega izvajalca obvezna.

 

25.   člen

Za zagotavljanje varnosti šola izvaja naslednje ukrepe:

 •   določa pravila obnašanja v šolskem prostoru,
 •   določa uporabo zaščitnih in varnostnih pripomočkov v skladu z Izjavo o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja,
 •   upošteva navodila Požarnega reda,
 •   zagotavlja preventivne zdravstvene ukrepe (omarica za prvo pomoč, usposobljenost delavcev za nudenje prve pomoči, drugi ukrepi),
 •   sprejema prepoved uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,
 •   določa druge ukrepe, s katerimi se zagotavlja varnost v šoli.

 

26.   člen

Na poti v šolo in iz šole morajo učenci upoštevati pravila prometne varnosti.

Razredniki seznanijo učence z varnimi potmi v šolo prvi dan pouka, njihove starše pa na prvem roditeljskem sestanku. Posebno pozornost je treba posvetiti učencem 1. razreda (rumene rute, kresničke).

Učence 1. razreda v šolo in iz šole obvezno spremljajo starši ali druga oseba, ki so jo starši za to pooblastili in o tem pisno obvestili vodstvo šole ali razrednika.

 

27.   člen

Za organizacijo nadzora in zagotavljanje varnosti so določeni dežurni učitelji.

Naloge dežurnih učiteljev so:

 •  dežurstvo v jedilnici, garderobah in na hodnikih v času jutranjega varstva, malice in kosila,
 •  dežurstvo v šolskih prostorih,
 •  spremlja in usmerja delo dežurnega učenca,
 •  pregleda dežurno evidenco za tekoči dan in na koncu dežuranja poda svoj podpis
 •  spremljanje, posredovanje in sporočanje o pedagoških in drugih posebnostih v času odmora vodstvu šole, svetovalni službi in upravi šole.

Razpored dežurstev učiteljev je objavljen na oglasnih deskah.

 

28.   člen

V času vzgojno-izobraževalnega procesa učenci brez vednosti razrednika oziroma v primeru njegove odsotnosti vodstva šole ne smejo zapuščati šolskega prostora.

 

29.   člen

Za druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, kot so ekskurzije, šola v naravi, tabori, dnevi dejavnosti, ogledi prireditev, tekmovanja ipd. veljajo glede varnosti in reda dogovori med učenci in odgovornim učiteljem, spremljevalci oziroma razrednikom in starši, skladno z akcijskim načrtom, ki ga pripravi strokovni vodja druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Upošteva se tudi Pravilnik o normativih in standardih.

 

30.   člen

V primeru poškodbe ali slabega počutja učenca učenec sam, ostali učenci ali dežurni učitelj takoj obvestijo razrednika oziroma učitelja, ki ga poučuje naslednjo učno uro, če je razrednik odsoten. Razrednik in učitelj sta dolžna o poškodbi ali slabem počutju učenca takoj obvestiti njegove starše.

V primeru težjih poškodb ali v primeru zelo slabega počutja učenca mora šola takoj obvestiti zdravstveno službo.

Če pride do poškodbe zaradi nasilnega dejanja ali nesreče, je šola o tem dolžna obvestiti tudi policijo.

31.   člen

V primeru naravnih nesreč je potrebno ravnati v skladu z Varnostnim načrtom šole.

 

VIII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

32. člen

Učenci redno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Spoštujejo pravice učencev in vseh delavcev šole. Imajo spoštljiv in strpen odnos do drugih.

Med vzgojno-izobraževalnim delom veljata red in primerno vedenje, ki zajemata točen prihod v šolo in k pouku, prinašanje šolskih potrebščin, ki so potrebne za spremljanje pouka, sodelovanje med poukom ter poslušanje učiteljevih razlag in navodil, ki so potrebna za izvajanje zastavljenih nalog. Izogibamo se dejavnostim, ki motijo delo učitelja in učencev.

V šolo učenci prinašajo le šolske potrebščine in ne predmetov, ki s šolskim delom niso povezani.

Med poukom učenci ne žvečijo žvečilnih gumijev ter ne uživajo hrane in pijače.

33.   člen

Učenci, delavci šole in drugi izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov morajo prihajati v šolo pravočasno, to je vsaj 10 minut pred začetkom pouka.

Po prihodu v šolsko stavbo se učenci v garderobi preobujejo v šolske copate. Učenec, ki nima copat, je ta dan bos. Za športno vzgojo v telovadnici je obvezna uporaba čistih športnih copat.

Zadrževanje v šoli ali v prostoru okoli šole v popoldanskem času je dovoljeno le za učence, ki imajo v tem času interesne ali druge šolske dejavnosti.

 

34. člen

Učenci malicajo v večnamenskem prostoru (jedilnici) po določenem razporedu. Za potek malice so odgovorni dežurni učitelj in dežurna učenca. Zaradi lažjega prehranjevanja puščajo učenci torbe v razredu, v katerem bodo naslednjo uro imeli pouk.

 

35. člen

Učenci hranijo svojo garderobo v garderobi ter so dolžni skrbeti za red v njej. Nadzor nad garderobo imajo dežurni učitelji in tudi vsi drugi zaposleni. Za osebne predmete učencev odgovarjajo učenci sami. Najdene predmete učenci prinesejo v tajništvo šole ali o tem obvestijo učitelja.

 

36. člen

Po šoli se morajo učenci in delavci šole gibati umirjeno.

Po notranjih prostorih šole ni dovoljeno tekanje in povzročanje nepotrebnega hrupa, igranja z žogo in drugimi rekviziti.

 

37.   člen

Oblike vzgojno-izobraževalnega dela: pouk, dopolnilni pouk, dodatni pouk in interesne dejavnosti potekajo v prostorih šole po razporedu, kot ga določa urnik. Med poukom morajo učenci upoštevati naslednja navodila:

 •    po zvonjenju morajo biti na svojem mestu,
 •    pripraviti morajo vse učne pripomočke za pouk,
 •    poslušati morajo razlago in upoštevati navodila učiteljev,
 •    pospraviti za seboj po končanem delu,
 •    izključiti mobilne telefone.

Učenci morajo prihajati k uram točno. Po zvonjenju se ne smejo zadrževati na hodnikih in drugih delih šolske zgradbe.

Med šolskimi učnimi urami učenci ne smejo zapustiti učilnice brez dovoljena učitelja.

V primeru proste ure učenci čakajo na nadaljevanje pouka v prosti učilnici pod nadzorom učitelja  ali knjižnice.

        38.   člen

Zadrževanje staršev in drugih obiskovalcev šole v garderobah in hodnikih pred razredi ni dovoljeno. Starši učence oddajo in počakajo pri glavnem vhodu v šolo.

 

39.   člen

Učenci, delavci šole, zunanji izvajalci vzgojno izobraževalnih programov in drugi uporabniki so dolžni vzdrževati urejenost šolskih prostorov, ki jih uporabljajo.

Ob koncu učne ure se pospravijo vsi uporabljeni učni pripomočki v omare ali na določen prostor. Učenci pospravijo svojo opremo v torbe ali na za to določen prostor.

Izvajalec vzgojno-izobraževalnega programa stalno kontrolira prostor izvajanja programa in učence opozarja na pozabljene ali odvržene stvari.

 

40.   člen

Vse poškodbe, ki nastanejo na opremi, šolskem inventarju ali zgradbi, učenci in zaposleni takoj javijo v tajništvu šole ali hišniku. Krivca namerno povzročene škode bomo našli in ustrezno ukrepali. Namerno povzročeno škodo so učenci dolžni poravnati.

Če je mogoče, se poškodbe in okvare sanirajo takoj, v nasprotnem primeru pa v najkrajšem možnem času. Za popravila skrbi hišnik.

 

41.   člen

Vsaka oddelčna skupnost ali razrednik določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en teden oziroma po dogovoru in imata sledeče naloge:

 •    da je učilnica ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čist in pospravljen,
 •   ob začetku učne ure obvestita učitelja o odsotnosti učencev,
 •   po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
 •   v odmorih pazita, da ne pride do nereda v učilnici,
 •   po končani uri pregledata oddelek in pospravita morebitne odpadke,
 •   javljata razredniku, izvajalcu učne ure nepravilnosti in poškodbe šolske lastnine,
 •   javljata odsotnost učitelja 5 min po začetku pouka pomočniku ravnatelja oziroma ravnatelju ali tajništvu,
 •  opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

 

42.   člen

Učenci pod vodstvom razrednikov skrbijo tudi za urejenost in čistočo šolskega prostora. Program in razpored urejanja določi vodstvo šole.

Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec.

 

43.   člen

Vsi odpadki, ki nastanejo pri delu, se sproti odlagajo v koše za smeti. Odpadni papir, plastika – embalaža, kartuše in baterijski vložki se zbirajo v posebnih zbiralnikih.

Odpadkov ni dovoljeno puščati po in pod klopmi ali odvreči na tla.

44.   člen

 

V šoli imamo (v času pouka in odmorov) mobilne telefone izključene. Učenci jih prinašajo na lastno odgovornost.

Brez soglasja strokovnih delavcev šole je prepovedano fotografiranje s fotoaparati in z mobilnimi telefoni ter prinašanje in uporaba vseh vrst predvajalnikov, laserskih kazalnikov… Prepovedano je tudi objavljanje morebitno nastalih posnetkov.

V primeru neupoštevanja prvega in drugega odstavka tega člena, lahko strokovni delavec učencu napravo vzame in mu jo vrne isti dan po končanem pouku. Če učenec ponovno krši to pravilo, napravo strokovni delavec odnese v tajništvo, dvignejo pa jo lahko le njegovi starši.

 

45. člen

Sporov učenci med seboj ne rešujejo z načini, ki imajo znake nasilja (fizičnega ali psihičnega) temveč s pogovori in skupaj s strokovnimi delavci šole.


IX. DRUGE DOLOČBE

 

46.   člen

Učenci denarja in dragih predmetov ne smejo prinašati v šolo. Šola ne odgovarja za krajo.

O vsaki nastali škodi ali kraji so učenci dolžni obvestiti dežurnega učenca ali razrednika oziroma vodstvo šole.

V primeru, da učenec namerno povzroči škodo, je le-to dolžan šoli povrniti. Višino škode oziroma zneska, ki ga je učenec dolžan povrniti, določi vodstvo šole.

 

47.   člen

Šola obvešča starše in učence na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter z obvestili:

 •    na oglasnih deskah,
 •    na spletni strani šole,
 •    v šolski publikaciji.

 

48.   člen

V šolskih prostorih se ne sme prodajati knjig in drugih predmetov, prav tako se brez dovoljenja vodstva šole ne sme deliti propagandnega gradiva.

 

49.   člen

V prostorih šole v skladu z veljavnimi predpisi ni dovoljeno kaditi.

Z motornimi kolesi, rolerji in rolkami je prepovedano vstopati v stavbo.

Prihajanje v šolo s kolesi je dovoljeno samo učencem, ki imajo opravljen kolesarski izpit.

V času trajanja vzgojno-izobraževalnega procesa ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov.

Učenci v šolo praviloma ne prinašajo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav. V primeru, da učenec kljub temu v šolo prinese mobilni telefon ali druge elektronske naprave, zanje tudi v celoti odgovarja. Za izgubljene ali drugače odtujene mobilne telefone ali druge elektronske naprave šola ne odgovarja.

 

50.   člen

Razredniki so dolžni hišni red predstaviti učencem na začetku šolskega leta in po potrebi večkrat tudi med šolskim letom.

Učitelji so se dolžni z učenci pogovarjati tudi o bontonu.

Učitelji morajo biti dosledni pri spoštovanju in izvrševanju dogovorjenih pravil.

 

51.   člen

Hišni red začne veljati s 01. septembrom 2008.

Z začetkom veljavnosti tega hišnega reda preneha veljati hišni red s 5. februarja 2004.

 

52.   člen

S hišnim redom se seznanijo vsi zaposleni delavci in učenci šole. Hišni red se objavi na oglasni deski šole, v publikaciji Osnovne šole Dobova in na spletni strani šole.

(Visited 141 times, 1 visits today)