ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

SVET ŠOLE

Sestavljajo ga 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov šole in 3 predstavniki staršev. Imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni tematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja in opravlja druge naloge.

RAVNATELJICA

Je pedagoški vodja in poslovodni organ.

Opravlja naslednje naloge:

● organizira, načrtuje in vodi delo vrtca in šole,
● pripravlja program razvoja vrtca in šole in predlog letnega delovnega načrta,
● je odgovorna za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
● vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora ter oblikuje predlog nadstandardnih programov,
● zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovorna za zakonitost dela,
● opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesov staršev se oblikuje svet staršev. Svet je sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat staršev je vezan na status učenca v šoli. Za vrtec je oblikovan poseben svet staršev, kjer tvorijo svet izvoljeni predstavniki skupin. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

STROKOVNI ORGANI V JAVNI ŠOLI

● učiteljski zbor (sestavljajo ga strokovni delavci šole),
● oddelčni učiteljski zbor (sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku),
● razrednik,
● strokovni aktivi (sestavljajo jih učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij).

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev je organizirana iz predstavnikov razrednih skupnosti, ki tvorijo parlament učencev.

(Visited 638 times, 1 visits today)