V sodelovalnem vzdušju razvijamo našo

ustvarjalnost, vedoželjnost in kritično mišljenje.

 

Poslanstvo šole

 • pridobivanje kvalitetnega znanja,
 • razvijanje dodatnih znanj za nadarjene učence,
 • nudenje pomoči učencem s težavami pri učenju,
 • spodbujanje vedoželjnosti,
 • sprejemanje drugačnosti,
 • razvijanje pripadnosti in odgovornega vedenja,
 • ozaveščanje o zdravem načinu življenja in ohranjanju naravnega okolja,
 • skrb za zdravje in osebnostno rast.

 

Temeljne in prednostne naloge

 • pridobivanje kvalitetnega znanja,
 • izvajanje obveznih predmetov po predmetniku,
 • izvajanje razširjenega programa po predmetniku,
 • diferenciacija (heterogene skupine) pri treh predmetih 9. razredu (slovenščina, matematika in tuji jezik),
 • priprava in izvedba na nacionalna preverjanja znanja v 3., 6. in 9. razredu,
 • dvig pismenosti z doslednim uvajanjem bralno učnih strategij po vertikali od vrtca do konca osnovne šole,
 • razvijanje odgovornega vedenja,
 • spremljanje napredka učenca (bralni testi prva triada, kratka sprotna preverjanja )
 • podajanje kvalitetne povratne informacije učencem, še zlasti ob preverjanju in ocenjevanju znanja,
 • pridobivanje kompetenc na različnih področjih (naravoslovna in družboslovna pismenost),
 • razvijanje dodatnih znanj za nadarjene učence ( dodatni pouk, ISPN, interesne dejavnosti, medpredmetna raziskovalna naloga, tekmovanja, natečaji)
 • nudenje pomoči učencem s težavami pri učenju,
 • spodbujanje vedoželjnosti (dodatne naloge, učenje z raziskovanjem in eksperimentiranjem),
 • spodbujanje splošne razgledanosti
 • sprejemanje drugačnosti,
 • diferenciacija in individualizacija pouka,
 • ozaveščanje o zdravem načinu življenja in ohranjanju naravnega okolja,
 • skrb za zdravje in osebnostno rast,
 • imenovanje in redno delo šolskih strokovnih aktivov,
 • imenovanje komisij za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja in za individualne načrte za delo z učenci s posebnimi potrebami in učenci priseljenci,
 • poudarek na medpredmetni povezavi,
 • izvajanje vsebin kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehničnih dni,
 • izposojanje in nabava učbenikov v učbeniški sklad.

Prednostne naloge pri investicijskem vzdrževanju in izboljšanju pogojev dela

Prednostne naloge v tem letu:

 • vzdrževalna dela in nujna vzdrževalna dela,
 • ureditev zračenja kuhinjskih nap v centralni kuhinji v Dobovi
 • obnova računalniške opreme v računalniški učilnici v Dobovi in na PŠ
 • vzpostavitev brezžičnega omrežja na centralni šoli in na PŠ
 • dokončna zamenjava stavbnega pohištva

Dolgoročni plan:

 1. priprave na načrtovanje postopkov za novogradnjo vrtca v Dobovi,
 2. obnova nadstreška pri gospodarskem vhodu CŠ Dobova in povečanje zbornice,
 3. obnova fasade na CŠ Dobova,
 4. vzdrževalna dela: nadaljevanje zamenjave tlakov na predmetni stopnji na CŠ,
 5. ureditev enega od podstrešij v večnamenski prostor CŠ in PŠ Kapele, preureditev dela podstrešja za namene knjižnice,
 6. ureditev sanitarij za zaposlene na CŠ, po vertikali ureditev sanitarij na RP (deško stranišče).
(Visited 488 times, 1 visits today)