Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Na področju izobraževanja to pomeni odmik od ustaljenih vzorcev transmisije znanja k inoviranju lastne prakse in uvajanju inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki bodo učečim se omogočale razvijanje njihovih digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin računalništva in informatike (RIN), kritičnega mišljenja, kreativnosti in ustvarjalnosti. V sklopu projekta tako želimo nadgraditi inovativne pristope poučevanja podprte s tehnologijo na takšen način, ki bo odgovarjal na potrebe družbe 5.0 in bo temeljil na spoznanjih industrije 4.0

Projekt Inovativna pedagogika 5.0 povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati tako učna okolja kot paradigmatske poglede na področju poučevanja, podprtega s sodobno tehnologijo v slovenskem prostoru. V projektu gre za napredno raziskovalno delo na področju uvajanja sodobnih tehnologij v učni proces (od e-storitev in evsebin do umetne inteligence, navidezne in obogatene resničnosti, področja humanoidnih robotov ipd.).

V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na področju digitalnih kompetenc učečih se in učiteljev ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (RIN) pri učencih (in dijakih). Pripravili bomo inovativne učne scenarije, preko katerih bomo predstavili konkretne primere in pristope poučevanja v luči dviga digitalnih kompetenc učeči se ter njihovih temeljnih znanj s področja računalništva in informatike.

Z digitalno transformacijo izobraževanja/pouka želimo spodbuditi uporabo učnih okolij in strategij poučevanja, ki učencem omogočajo samostojno delo v digitalnem in inovativnem učnem okolju ter posledično s tem pri učencih spodbujajo kritično mišljenje ter razvoj višjih miselnih procesov.

V projektu sodeluje 40 VIZ, traja 3 šolska leta, izvajal se bo v izbranih oddelkih z izbranim oddelčnim učiteljskim zborom. Učitelji bodo svoje primere izvajali neposredno v razredu z učenci, hkrati pa bodo opravili kolegialne medsebojne hospitacije primerov dobre prakse.

(Visited 45 times, 1 visits today)